الیزاروف

نوع بخصوصی از اکسترنال فیکساتور ها وجود دارند که به آنها اکسترنال فیکساتور های حلقوی Ring external fixator یا فریم الیزاروف Ilizarov frame می گویند. در این نوع از اکسترنال فیکساتور ها، به جای پیچ های کلفت شانز، سیم های قابل انعطاف به قطر حدود دو میلیمتر از داخل استخوان عبور داده شده و سپس دو سر سیم ها را در خارج از بدن به حلقه هایی که دورادور اندام قرار میگیرند متصل می کنند.
این سیم ها تحت کشش قرار گرفته و به توسط کلمپ هایی به حلقه ها متصل میشوند. خود حلقه ها هم توسط میله هایی به یکدیگر اتصال دارند. از این وسیله معمولاً در درمان شکستگی های خرد شده اطراف مفاصل استفاده می شود. این وسیله در درمان جوش نخوردن استخوان هم کاربرد دارد. مورد استفاده مهم دیگر این وسیله بلند کردن طول استخوان است. در بعضی از موارد بر اثر یک تصادف شدید یا ترکش جنگی، قسمتی از وسط یک استخوان بلند نابود می شود. در این موارد از فریم الیزاروف برای ساختن مجدد استخوان استفاده می شود.

edgedoll.com

لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.