ست ترمیم مینیسک

ست ترمیم مینیسک

این ست به صورت کلی برای عملیات جراحی ترمیم مینیسک از سمت داخل به خارج بافت طراحی شده است. به منظور دسترسی به تمام نقاط مینیسک، 5مدل مختلف برای قسمت نوک ابزار طراحی شده است .همچنین طراحی قیف شکل برای قسمت انتهایی کار، فرایند عبور سوزن مینیسک را آسانتر و ایمن تر می سازد.


لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.