پین

پین

وایرها معمولاً برای وصل کردن استخوانها استفاده می شوند. آنها اغلب برای نگهداشتن قطعات کوچک استخوان در کنار هم جهت فیکس شدن با پیچها استفاده می شوند. در بسیاری موارد، پین ها همراه با بقیه ابزارهای فیکسیشن داخلی استخوان استفاده می شوند اما می توان آنها را به تنهایی نیز برای درمان عارضه ها و شکستگی های استخوان های کوچک مانند مواردی که در دست یا پا اتفاق می افتد، استفاده کرد. وایرها معمولاً پس از یک مدت زمان مشخصی از بدن بیمار خارج می¬گردند اما در مواردی نیز ممکن است به صورت دائمی در بدن بیمار باقی بمانند. همچنین برخی دیگر از انواع پینها که با نام گاید پین شناخته می شوند، در جراحی های آرتروسکوپی جهت مشخص کردن مسیر عبور سرمته ها استفاده می گردند که ابتدا وارد استخوان می شوند و مسیر را مشخص کرده و سوراخ می کنند، سپس خارج شده و در مرحله بعد سرمته برای ایجاد سوراخ اصلی وارد مسیر مشخص شده می شود.
ما در شرکت کیمیا طب مانا، در تلاش هستیم تا انواع پین ها و گاید پین های مورد نیاز جراحی های ارتوپدی و آرتروسکوپی را برای جامعه پزشکی فراهم نماییم. از جمله: انواع کریشنر وایر و پین اشتینمن، گاید پین DHS، گاید پین کونچر، انواع پین های تروما و ارتوپدی، گایدپین های ست ترمیم ACL، انواع پین های فیکسیشن خارجی.


لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.