پیچ های جذبی لاک اکتیو/ LockActiv

پیچ های جذبی لاک اکتیو/ LockActiv

پیچ  لاک اکتیو یک پیچ کامپوزیتی قابل کاشت در استخوان است که قابل جذب و زیست فعال بوده به گونه ای که سبب تحریک بازسازی سلولهای استخوانی می شود. در این پیچ ها به منظور افزایش ایمنی، گشتاور شکست 4 برابر بیشتر از گشتاور قراردادن پیچ است.  تماس سطحی زیاد با بافت و نیز رزوه های مدور پیچ احتمال سایش بافت و شل شدگی پیچ را کاهش می دهد و در نتیجه موقعیت پیچ در استخوان بهتر حفظ می گردد.

خاصیت زیست فعالی بازسازی استخوان را تضمین می نماید و همچنین محصولات تخریب به صورت طبیعی از سیستم متابولیسم بدن حذف می گردند.

مزایا:

 • مقاومت مکانیکی بهبود یافته
 • حفظ شدن یکپارچگی بافت
 • تلورانس بهتر: از طریق حفظ PH فیزیولوژیک
 • رشد کامل سلوهای استخوانی در پیچ

جایگذاری آسان و ایمن

 • پیچ ستاره ای: گشتاور بهینه، جایگذاری آسان و تدریجی
 • جایگذاری آسان به واسطه ی طراحی منحصر به فرد

فیکس شدن پیچ در بافت استخوان

 • گرد شدن لبه ی رزوه ها که سبب حفظ ساختار پیچ در حین جایگذاری می شود.
 • بدنه ی مستقیم و نوک مخروطی کوتاه، باعث افزایش سطح تماس پیچ و بافت استخوان می شود.
 • میزان جذب کنترل شده سبب حفظ خواص مکانیکی در طول دوره التیام و بازسازی استخوان می شود.

بازسازی استخوان از طریق خاصیت زیست فعالی

 • این پیچ زیست فعال و قابل جذب، بازسازی بافت استخوان را تحریک می کند و بهبود می بخشد.
 • محصولات تخریب به صورت طبیعی و از طریق متابولیسم بدن دفع می شوند.
 • رشد سلولهای استخوانی و جایگزینی آنها به جای ساختار پیچ، به طور کامل رخ می دهد که در تصاویر مقایسه ای زیرکه مربوط به آنالیز هیستولوژیکی است، کاملاً مشهود است.

لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.